Rock It Together

Saturday, March 22, 2008

คนกรุงเทพ เป็นใคร? มาจากไหน ?

คนกรุงเทพขุคแรกจะมีอยู่จริงๆ จำนวนเท่าไหร่ก็ตาม แต่คนทั้งหมดไม่ได้เป็นชาติพันธ์เดียวกัน หรือพูดอย่างหนึ่งว่าไม่ได้เป็น "คนไทย" ทั้งหมด และยังไม่มีสำนึกเป็น "คนไทย" เหมือนปัจจุบัน

อาจจำแนกกลุ่มใหญ่ได้อว่ากว้างๆ สามกลุ่มคือ  1. คนพื้นเมืองดั้งเดิม ถ้าดูจากกฏมนเทียรบาลยุคต้นกรุงศรีอยุธยา จะพบว่าคนพื้นเมืองดั้งเดิมถูกคนอยุธยายุคนั้นเรียกชื่อ (ในกฏมนเทียรบาล) ว่า "แขกขอมลาวพม่าเมงมอญมสุมแสงจีนจามชวา...
    คนทั้งหมดนี้มีอยู่ในยุคต้นกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของอุษาคเนย์ แล้วมีหลักแหล่งผ่านไปมาอยู่ย่านบางกอกบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า (สายตรงปัจจุบันเป็นสายใหม่ครับ) ล้วนถูกเรียกอย่างรวมๆ ว่าเป็นชาวสยามทั้งหมด โดยไม่แบ่งแยกเป็นชาติพันธุ์ใดๆ

  2. คนต่างชาติภาษา "นานาประเทศ" คนพวกนี้ทับซ้อนอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่มมีทั้งกลุ่มพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ห่างไกล แต่สำเนียง/ภาษาต่างกันเพราะมีหลักแหล่งไกลกันมาก และกลุ่มที่มาจากที่อื่นชัดๆ เช่นตะวันออกกลาง ยุโรบและหมู่เกาะ

  3. คนไทยสยาม คนพวกนี้ก็ทับซ้อนอยู่กับคนพื้นเมืองดั้งเดิมกับคนต่างชาติ ภาษา "นานาประเทศ"อีก คำว่า "ไทยสยาม" หมายถึง คนพวกหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า "ไทย" มีหลักแหล่งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น
    ที่ต้องเรียกรวมๆ ว่า ไทยสยาม ก็เพราะแยกคนไทยออกจากคนสยามไม่ได้ เช่น คนพื้นเมื่องดั้งเดิมกับคนต่างชาติภาษาบางพวก แต่เดิมได้ชื่อว่าเป็นคนสยามทั้งหมด ครั้นานไปก็ปรับตัวเองเป็นคนไทย สืบสายตระกูลจนเข้ารับราชการมียศบรรดาศักดิ์สูงส่งเป็น"ผู้ดี" ก็มีไม่น้อย....
    แต่ที่แน่ คือพวกนี้เป็นคนไทยสยามจากที่อื่นๆ ที่ทยอยเข้ามาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรี แล้วตั้งหลักแห่งถาวรเป็นประชากรกรุงเทพแล้วคัดลอกและเรียบเรียงจากหนังสือ กรุงเทพฯมาจากไหน? (Bangkok The Historical Background) ปรับปรุงใหม่ โดยสุจิตต์ วงษ์เทศ สนพ.มติชน
หนังสือที่พาคุณถอยย้อนไปตั้งแต่ยุคยังไม่มีกรุงเทพฯ พื้นที่ทั้งหมดเป็น "ทะเล" และค่อยวิวัฒนาการเป็น "ทะเลโคลนตม" ทับถมเรื่อยมาจนกลายเป็น "ดินดอน" แผ่กว้างจนเป็น "แผ่นดินบก" ในที่สุด (จาก มติชน โดยคุณหนอนอ้วน)
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สุดท้ายก็มนุษย์เหมือนกัน พี่น้องกันทั้งนั้น

0 Comments:

Post a Comment

<< Home