Rock It Together

Saturday, March 22, 2008

องค์กร

ผมทำงานมา 3 องกรค์ ครบทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ทำให้พอจะได้ข้อสรุปประการหนึ่งว่า

ไม่มีองกรค์ไหนจะประเสริฐไปทุกๆ เรื่อง เท่าๆ กับไม่มีองกรค์ไหนจะเหี้ยไปซะทุกอย่าง

0 Comments:

Post a Comment

<< Home